Translate

Regulamin KonkursuREGULAMIN KONKURSU KSIĄŻKOWEGO NOVAMODA

Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Novamoda.

Postanowienia ogólne


1.1. Organizatorem Konkursu jest właściciel bloga www.blog.novamoda.pl

1.2. Konkurs trwa od 26.11.2016 do 6.12.2016 godz. 23:59.

1.3. Sponsorem Nagród jest Novamoda.

1.4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.blog.novamoda.pl

1.5. Zwycięzców konkursu wyłoni organizator konkursu.

1.6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie


2.1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej zwane „Uczestnikami”).

2.2. Zgłoszenia dostarczone po czasie trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

2.3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

Zasady i przebieg Konkursu


 3.1. Zadaniem Uczestników jest odpowiedzenie na pytanie: Jakie macie swoje ulubione sposoby na spędzanie długich jesiennych wieczorów? 

3.2. W Konkursie Nagrody zostaną przyznane trzem Uczestnikom wyłonionym przez autora bloga, na którym odbywa się Konkurs (decyduje ocena wartości kreatywnej i pomysł).

3.3. W ciągu 10 dni od zakończenia Konkursu zostaną ogłoszeni zwycięzcy. 

3.4. Informacja o wyniku Konkursu zostanie zamieszczona do 10 dni od zakończenia konkursu na blogu www.blog.novamoda.pl oraz zostanie wysłana na adresy e-mail zwycięzców. 

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie w e-mailu adresu do korespondencji.

3.6. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

3.7 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

3.8. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzcy zobowiązani są odesłać pocztą elektroniczną, na adres novamoda@novamoda.pl następujące informacje: 
a. imię i nazwisko, 
b. adres na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz 
c. numer telefonu komórkowego.

3.9. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w punkcie 3.8 w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody.

3.10. Nagroda zostanie przesłana przez organizatora pocztą kurierską na jego koszt. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

Prawa autorskie


 4.1. Przesłanie Zgłoszeń przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami zgłoszonych Prac i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw autorskich, ani innych praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku. 

 Dane osobowe


5.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Organizator i Sponsor zapewniają ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

5.2. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy urządzeniu Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. 

Nagroda


6.1. Nagrodą Główną w Konkursie są 3 książki, wybrane prze Organizatora konkursu czyli: „Szpieg” Paulo Coelho, „Beduniki na Instagramie” Chrobak Aleksandra oraz „Oriana Fallaci. Portret kobiety” De Stefano Cristina. 

6.4. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie lub nie dostarczy w terminie informacji, o których mowa w punkcie 3.8, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

6.5. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród ani zamiany jej na inną nagrodę. 

Postanowienia końcowe


7.1. Niniejszy regulamin jest do wglądu na stronie blogu www.blog.Novamoda.pl

7.2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 


7.3. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Novamoda Style , Blogger