Hello Monday * 20 cytatów na temat sukcesuNajlepszym sposobem na start jest skończenie mówienia i podjęcie działania Walt Disney

Sza­leń­stwem je­st ro­bić wciąż to sa­mo i ocze­ki­wać róż­ny­ch re­zul­ta­tów Al­bert Ein­ste­in

Najlepszą zemstą jest ogromny sukces – Frank Sinatra

Mą­dry czło­wiek nie opła­ku­je prze­gra­nej, le­cz szu­ka spo­so­bu, żeby wy­le­czyć od­nie­sio­ne ra­ny William Sha­ke­spe­are

Bez otwartego umysłu nie da się odnieść sukcesu Martha Steward 


Kiedyś nie ma takiego dnia tygodnia – Janet Dailey

Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go na byciem kimś, kim nie jesteś – Steve Jobs

Zwy­cięz­cy ro­bią to, cze­go prze­gra­nym się nie chcia­ło –  H. Jack­son Brown

Za­cznij tam gdzie je­steś, użyj te­go co ma­sz, zrób co mo­że­sz Ar­thur Ashe

Na szczycie zawsze znajdzie się miejsce – Daniel Webster


Aby być szczę­śli­wym, trze­ba pra­gnąć, dzia­łać i pra­co­wać, ta­ki je­st po­rzą­dek przy­ro­dy, któ­rej ży­cie po­le­ga na dzia­ła­niu Paul Hol­ba­ch

Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się – Aldous Huxley

Je­że­li je­steś na­sta­wio­ny na to że­by wszy­scy cię lu­bi­li, bę­dzie­sz go­to­wy po­świę­cić wszyst­ko każ­de­go 
dnia i ni­cze­go nie osią­gnie­sz Mar­ga­ret That­cher

Ponoś porażki szybko, abyś mógł odnieść sukces szybciej Tom Kelley

Na­szą naj­więk­szą sła­bo­ścią je­st pod­da­wa­nie się. Naj­pew­niej­szą dro­gą do suk­ce­su je­st za­wsze pró­bo­wa­nie po pro­stu je­den, na­stęp­ny raz Tho­mas Edi­son


Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko kwestia wytrwałości – Amelia Earhart
 
Suk­ces to prze­cho­dze­nie od po­raż­ki do po­raż­ki bez utra­ty en­tu­zja­zmu Win­ston Chur­chill
 
Najmniejszy pagórek potrafi zasłonić nam widok na najwyższy szczyt Maria von Ebner-Eschenbach
Determinacja to poniesienie porażki 19. razy i odniesienie sukcesu za 20. razem Julie Andrews

Nie ma nic złego w świętowaniu sukcesu, ale ważniejsze jest wyciągnięcie nauki z porażki Bill Gates 


photos via: coveteur.com, erikabrechtel.com, atlantahomesmag.com, onekingslane.com, katelavie.com, ruecollective.com, brooklynblonde.com, louiseroe.com, pinkpeonies.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Novamoda Style , Blogger